Page 7 - IDO_Kuvasto_2019
P. 7

IDO Suunnittelijat  |  7         IDO TUOTTEET
         TUNNETAAN
       KORKEASTA LAADUSTA
       JA LOPPUUN SAAKKA
        SUUNNITELLUISTA,
       TOIMIVISTA YKSI TYIS-                           Suunnittelija Scott
      KOHDISTA. MAINEEMME                              Derbyshire loi IDO
        EI OLE SATTUMIEN                            Glow’sta modernin
                                            sarjan, joka kunni oittaa
         SUMMA, SILLÄ                              IDOn juuria ja osoittaa,
       TUOTTEIDEN TAKANA                             miten design ja toimi-
      ON MONIKANSALLINEN                             vuus ovat erot ta mat-
       JOUKKO LAHJAKKAITA                             tomia.
        JA ASIAN TUNTEVIA                            Suunnitellut IDO Glow
       SUUNNITTELIJOITA.                             -malliston, johon kuuluu
                                            kaapistot, wc:t ja pesualtaat.                      Kaarle Holmberg on suoma-
                      lainen kansainvälisesti tunnus-
                      tettu ja palkittu muotoilija.
                      Suunnittelun ohella Holmberg
                      on opettanut kaluste- ja
                      sisustussuunnittelua jakaen
                      runsaan kokemuksensa opiske-
                      lijoiden kanssa ja vieden
                      samalla eteenpäin viestiä laadun
                      tärkeydestä niin suunnittelussa
                      kuin valmistuksessakin.

                      Suunnitellut IDO Seven D -malliston
                      (keramiikka ja kalusteet) ja IDO Wave
                      -tasoaltaat.

                        Ruotsalainen Fredrik Wallner
                        on tukholmalaisen designyritys
                        CODEn johtaja . Wallner on
     2018 lanseeratun Showerama 10    työskennellyt uransa aikana
     -sarjan on suunnitellut englanti-  sisustus suunnitte lijana
     lainen huippusuunnit telija Ian   IKEA ssa sekä monissa
     Randle. Hän vaalii skandinaavi-   muissa maineikkaissa pohjois -
     sen suunnittelun perinteitä, sen   maisissa suunnittelu - ja arkki-
     vaatimattomuutta ja into himoa    tehtuurialan yrityksissä .
     luoda tuotteita, jotka ovat muodin  Suunnitellut IDO Trend
     turhuuksien yläpuolella. Randle   -kylpyhuonekalusteet.
     uskoo, että hyvä tuote toimii vir-
     heettömästi , on kekseliäs, rehelli-
     nen ja yksinkertaisen kaunis.
     Suunnitellut IDO Showerama 10
     -sarjan  suihkut.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12